THE ONE สุขภาพ ดัชนีมวลกาย (BMI) คืออะไร? และต้องมีเท่าไหร่ถึงจะดีต่อตัวเรา

ดัชนีมวลกาย (BMI) คืออะไร? และต้องมีเท่าไหร่ถึงจะดีต่อตัวเรา

0 Comments 4:11 pm

ดัชนีมวลกาย (BMI) คืออะไร? และต้องมีเท่าไหร่ถึงจะดีต่อตัวเรา

ดัชนีมวลกาย หรือ BMI (Body Mass Index) เป็นค่าที่ใช้ในการประเมินภาวะโภชนาการและสัดส่วนของน้ำหนักตัวเทียบกับส่วนสูงของบุคคล ค่า BMI ที่อยู่ในช่วง 18.5-22.9 ถือว่าเป็นค่าในระดับปกติ ซึ่งแสดงว่าร่างกายมีน้ำหนักที่เหมาะสมกับส่วนสูง และมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคน้อย หากค่า BMI น้อยกว่า 18.5 แสดงว่าน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และหากมากกว่า 23 แสดงว่าเป็นภาวะน้ำหนักเกิน ซึ่งอาจนำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้

สิ่งที่น่าจดจำ

  • ดัชนีมวลกาย (BMI) เป็นค่าที่ใช้ประเมินภาวะโภชนาการและน้ำหนักของร่างกาย
  • ค่า BMI ที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 18.5-22.9
  • ค่า BMI ต่ำกว่า 18.5 แสดงว่าน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์
  • ค่า BMI มากกว่า 23 แสดงว่าเป็นภาวะน้ำหนักเกิน
  • ค่า BMI ที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ

ดัชนีมวลกาย คืออะไร

ดัชนีมวลกาย หรือ BMI (Body Mass Index) เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวและส่วนสูง เพื่อประเมินภาวะโภชนาการของร่างกาย โดยจะคำนวณจากน้ำหนักตัวหารด้วยส่วนสูงยกกำลังสอง ผลลัพธ์ที่ได้จะอยู่ในรูปของค่าดัชนีมวลกาย ซึ่งจะใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินว่าร่างกายอยู่ในภาวะโภชนาการระดับใด ทั้งนี้ค่า BMI ที่เหมาะสมควรอยู่ในช่วง 18.5-22.9

ความสำคัญของดัชนีมวลกายที่เหมาะสม

ดัชนีมวลกายที่อยู่ในระดับปกติ (18.5-22.9) แสดงว่าร่างกายมีสัดส่วนน้ำหนักและส่วนสูงที่เหมาะสม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันการเกิดโรคต่างๆ ได้แก่ โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ เนื่องจากร่างกายจะอยู่ในสภาวะสมดุลและไม่มีภาระมากเกินไป นอกจากนี้ยังส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

ดัชนีมวลกาย ที่เหมาะสมสำหรับคนไทย

ตามมาตรฐานสากล ค่าดัชนีมวลกาย ที่เหมาะสมควรอยู่ในช่วง 18.5-22.9 อย่างไรก็ตาม สำหรับคนไทยนั้น กรมอนามัยได้กำหนดค่าดัชนีมวลกายที่เหมาะสมไว้ในช่วง 18.5-22.9 เช่นกัน แต่ได้มีการปรับเกณฑ์ให้เหมาะสมกับคนไทยมากขึ้น โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ น้ำหนักปกติ (18.5-22.9), น้ำหนักเกิน (23.0-24.9) และโรคอ้วน (มากกว่า 25.0) ซึ่งแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานสากลเล็กน้อย

ปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีมวลกาย

ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของแต่ละคนจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่

1) การกินอาหาร – การรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสม จะช่วยให้ร่างกายอยู่ในภาวะสมดุล

2) การออกกำลังกาย – การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยเผาผลาญพลังงานและควบคุมน้ำหนัก

3) พฤติกรรมการใช้ชีวิต – การมีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ถูกสุขลักษณะ เช่น การนอนหลับเพียงพอ การจัดการความเครียด

4) ปัจจัยทางพันธุกรรม – ความแตกต่างทางพันธุกรรมสามารถส่งผลต่อการเผาผลาญพลังงานและการควบคุมน้ำหนักของแต่ละบุคคล

ดัชนีมวลกายกับความเสี่ยงโรคภัย

ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ที่อยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐานจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยต่างๆ เช่น

โรคอ้วน – ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคความดันโลหิตสูง

โรคหัวใจและหลอดเลือด – ภาวะน้ำหนักเกินจะส่งผลให้มีภาระต่อหัวใจและหลอดเลือด เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ

โรคมะเร็ง – ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งบางชนิด เช่น มะเร็งช่องท้อง มะเร็งเต้านม มะเร็งตับ และมะเร็งตับอ่อน

วิธีควบคุมดัชนีมวลกายให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

การควบคุมให้ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม สามารถทำได้ดังนี้:

1) การรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ – เน้นอาหารประเภทผัก ผลไม้ โปรตีน และคาร์โบไฮเดรตที่มีคุณภาพ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลสูง

2) การออกกำลังกายสม่ำเสมอ – การออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง 150-300 นาทีต่อสัปดาห์ จะช่วยเผาผลาญพลังงานและลดน้ำหนักได้ดี

3) การจัดการความเครียด – การจัดการความเครียดที่ดีจะช่วยควบคุมน้ำหนักและไม่ทำให้เกิดการกินอาหารมากเกินไป

4) การตรวจสุขภาพ – การตรวจสุขภาพประจำปีจะช่วยติดตามค่าดัชนีมวลกายและภาวะสุขภาพโดยรวม

ดัชนีมวลกายกับภาวะทุพโภชนาการ

นอกจากภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนแล้ว ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ยังสามารถบ่งชี้ภาวะทุพโภชนาการอีกด้วย

– ภาวะน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (BMI น้อยกว่า 18.5) อาจเกิดจากการขาดสารอาหาร ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บและอ่อนแอ

– ภาวะผอมเกินไป (BMI น้อยกว่า 17) อาจเกิดจากความผิดปกติในการรับและการใช้สารอาหาร เช่น โรคติดเชื้อ หรือภาวะจิตเวช

สรุป

ดัชนีมวลกาย (BMI) เป็นค่าที่ใช้ในการประเมินภาวะโภชนาการและสัดส่วนของน้ำหนักตัวเทียบกับส่วนสูง ค่า BMI ที่เหมาะสมควรอยู่ในช่วง 18.5-22.9 ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคความดันโลหิตสูง

การควบคุมให้ค่า BMI อยู่ในระดับที่ดีได้นั้น ต้องมีการรับประทานอาหารที่เหมาะสม ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และจัดการกับความเครียดที่ดี นอกจากนี้การตรวจสุขภาพประจำปีก็มีความสำคัญในการติดตามค่า BMI และสุขภาพโดยรวม

สรุปแล้ว การดูแลและควบคุมค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม จะช่วยให้เราสามารถป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *